Thông Cáo Quan Trọng

Quá Trình Chuyển Đổi GCCF hiện đã đóng cửa. Chương Trình Hòa Giải do Tòa Giám Sát đã bắt đầu vào ngày 4 tháng 6 năm 2012. Quý vị sẽ không còn có thể sử dụng trang web này để thực hiện hành động gì liên quan đến yêu cầu bồi thường GCCF/Quá Trình Chuyển Đổi. Tuy nhiên, nếu quý vị cần phải làm một trong những điều sau đây, quý vị vẫn có thể liên lạc với Quá Trình Chuyển Đổi GCCF, nhưng chỉ cho những mục đích hạn chế sau:

Quý vị có thể liên lạc với GCCF cho các mục đích hạn chế này bằng bất kỳ phương pháp nào sau đây:

1. Gọi số miễn phí (800) 916-4893.

2. Email đến:

NoticesandOffers@GCCF-Claims.com: Để chấp nhận một Đề Nghị Thanh Toán Cuối Cùng của Quá Trình Chuyển Đổi GCCF chưa hết hạn
Info@GCCF-Claims.com: Để hỏi thăm về khoản thanh toán trong Quá Trình Chuyển Đổi GCCF

3. Gửi thư đến:

Gulf Coast Claims Facility
P.O. Box 9658
Dublin, OH 43017-4958

Quý vị có thể nhận được thông tin về Chương Trình Hòa Giải mới bằng bất kỳ cách nào trong các cách sau đây:

1. Vào trang web Hòa Giải do Tòa Ủy Quyền chính thức tại www.deepwaterhorizoneconomicsettlement.com.

2. Gọi số miễn phí 866-992-6174.

3. Email đến Questions@deepwaterhorizoneconomicsettlement.com.

4. Gửi thư đến:

Deepwater Horizon Economic Claims Center
P.O. Box 1439
Hammond, LA 70404-1439